::Dodaj do ulubionych ::Startuj z nami ::
Strona główna Uprawnienia Wycena nieruchomości Konsulting Pojęcia Zamów wycenę Kontakt
Wycena nieruchomości
 Cel wyceny
 Zakres wyceny
 Ceny usług
 Operat dla Banku
 Operat szacunkowy
 Dokumenty do wyceny
 Wartość nieruchomości
 Rzeczoznawca majątkowy
 Mienie zabużańskie
 Zamów wycenę

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy - dokument stanowiący pisemną autorską opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu wyceny, uwzględniający założenia oraz warunki ograniczające, stanowiące podstawy wyceny, zawierający istotne informacje uzyskane podczas szacowania nieruchomości. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej.

Operat szacunkowy powinien być sporządzony zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi, zasadami dobrej praktyki zawodowej, powinien przedstawiać przejrzyście i jednoznacznie wnioski z wyceny w sposób, który umożliwi korzystającemu zrozumienie wyrażanych przez rzeczoznawcę majątkowego opinii oraz jednoznaczną interpretację.

W przypadku sporządzenia operatu szacunkowego przez więcej niż jednego rzeczoznawcę majątkowego dopuszczalna jest klauzula o częściowej odpowiedzialności w zakresie dotyczącym czynności wykonywanych odrębnie przy szacowaniu nieruchomości przez poszczególnych autorów operatu szacunkowego.

Stosowanie klauzuli o częściowej odpowiedzialności nie może dotyczyć określonej wartości nieruchomości, z wyjątkiem sytuacji, w której jeden operat szacunkowy obejmuje wycenę kilku funkcjonalnych części nieruchomości szacowanych odrębnie przez poszczególnych autorów.

W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:

 • określenie nieruchomości i zakresu wyceny,
 • określenie celu wyceny,
 • podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości,
 • ustalenie daty określenia wartości nieruchomości,
 • opis stanu nieruchomości,
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego lub z innych dokumentów,
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
 • wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości.

Czynności w stosunku do już opracowanego operatu szacunkowego, polegają na:
 • aktualizacji wyceny,
 • ocenie prawidłowości wycen.
Przez aktualizację wyceny rozumie się czynności rzeczoznawcy majątkowego w stosunku do operatu szacunkowego wcześniej przez tego samego rzeczoznawcę sporządzonego, mające na celu odpowiednio:
 • potwierdzenie, w wyniku analizy, że wartość nieruchomości określona w tym operacie jest aktualna,
 • określenie nowej wartości nieruchomości, zaktualizowanej na datę dokonywania aktualizacji, lub odpowiednio na inną datę.
Nie aktualizuje się operatu szacunkowego, jeżeli upłynął okres ponad 2 lat od jego sporządzenia oraz zaistniały okoliczności, które w ocenie rzeczoznawcy majątkowego powodują konieczność sporządzenia nowego operatu szacunkowego.

W razie istotnych rozbieżności w opiniach o wartości tej samej nieruchomości, sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, oceny prawidłowości tych wycen dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych.

Pod pojęciem oceny rozumie się dokonywane przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych badanie prawidłowości wycen w razie wystąpienia istotnych rozbieżności co do wartości tej samej nieruchomości, określonej w różnych operatach szacunkowych.


Copyright (c) 2010 HTML & JavaScript Witryna istnieje od 3.01.2004 r. odwiedziło ją - 21418 gości.